ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები (ჭვარტლის ნაწილაკები)

საქართველოში ჰაერის დაბინძურების ძირითად წყაროს სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამონაბოლქვი აირები წარმოადგენს: ნახშირჟანგი, ნახშირორჟანგი, ნახშირწყალბადები(აქროლადი და არაქროლადი ორგანული ნაერთები) ჭვარტლის ნაწილაკები,ეთილირებული ტყვია, გოგირდის ორჟანგი, აზოტის ორჟანგი.რამდენად საშიშია ეს ნაერთები ადამიანის ორგანიზმისთვის, რას ვსუნთქავთ?

ჭვარტლის ნაწილაკები არის ნარევი წვრილი მყარი და თხევადი ნაწილაკებისა. ჭვარტლის ნაწილაკები შედგება სხვადასხვა ნაერთებისგან, როგორიცაა მჯავები, ნიტრატები, სულპატები, ორგანული ნაერთები, მეტალები, მტვრის ნაწილაკები. ჭვარტლის ნაწილაკები შეიძლება გაჩნდეს სხვადასხვა წყაროდან. არსებობს “მთავარი”, ძირითადი წყარო ნაწილაკებისა, მტვერი სამშენებლო მოედნიდან, მოუკირწყლავი გზის მტვერი,სხვაადასხვა ნარჩენების დაწვისგან გამოწვეული ჭვარტლი და ა შ. მეორე ჯგუფი ნაწილაკებისა არის “მეორადი” ნაწილაკები, რომელიც წარმოიქმნება ჰაერში ახვადასხვა ქიმიური ნაერთების შეტივნარების შედეგად. მისი ძირითადი წყარო არის ინდუსტრია და ავტომობილები. Continue reading “ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები (ჭვარტლის ნაწილაკები)”

ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები(ნახშირჟანგი)

საქართველოში ჰაერის დაბინძურების ძირითად წყაროს სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამონაბოლქვი აირები წარმოადგენს: ნახშირჟანგი, ნახშირორჟანგი, ნახშირწყალბადები(აქროლადი და არაქროლადი ორგანული ნაერთები) ჭვარტლის ნაწილაკები,ეთილირებული ტყვია, გოგირდის ორჟანგი, აზოტის ორჟანგი.რამდენად საშიშია ეს ნაერთები ადამიანის ორგანიზმისთვის, რას ვსუნთქავთ?

ნახშირბადის მონოქსიდი,, ნახშირჟანგი,მხუთავი გაზი,უფერო, უსუნო,უგემო ტოქსიკური ნაერთი. ის არის ერთ-ერთი ექვს ძირითად ჰაერის დამაბინძურებლებს შორის. Continue reading “ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები(ნახშირჟანგი)”

ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები(აზოტის ორჟანგი)

საქართვლოში ჰაერის დაბინძურების ძირითად წყაროს სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამონაბოლქვი აირები წარმოადგენს:ნახშირჟანგი, ნახშირორჟანგი, ნახშირწყალბადები(აქროლადი და არაქროლადი ორგანული ნაერთები) ჭვარტლის ნაწილაკები,ეთილირებული ტყვია, გოგირდის ორჟანგი,აზოტის ორჟანგი. რამდენად საშიშია ეს ნაერთები ადამიანის ორგანიზმისთვის; რას ვსუნთქავთ?

აზოტის ორჟანგი ჰაერის დაბიმძურების შემთხვევაში მოიაზრება როგორც აზოტის ოქსიდების, მჟავის და ოქსიდური ნაერთების ნაკრები, რომლებიც ძირითადად წარმოიქმნება ჰაერში არსებული აზოტის და გამონაბოლქვში არსებული ქიმიური ნაერთების რეაქციის შედეგად. აზოტის ჟანგეულების წარმოქმნის ძირითადი წყარო არის საწვავის არასრული წვის პროცესი.

Continue reading “ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები(აზოტის ორჟანგი)”

ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები (გოგირდის ორჟანგი)

საქართვლოში ჰაერის დაბინძურების ძირითად წყაროს სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამონაბოლქვი აირები წარმოადგენს:ნახშირჟანგი, ნახშირორჟანგი, ნახშირწყალბადები(აქროლადი და არაქროლადი ორგანული ნაერთები) ჭვარტლის ნაწილაკები,ეთილირებული ტყვია, გოგირდის ორჟანგი,აზოტის ორჟანგი.რამდენად საშიშია ეს ნაერთები ადამიანის ორგანიზმისთვის; რას ვსუნთქავთ?

გოგირდის ორჟანგი  არის გაზი საკმაოდ მძაფრი სუნით, არსებობს ბუნებრივად დიდი რაოდენობით, ფართოდ გამოიყენება წარმოებაში, ქვანახშირის, ნავთობის წვის თანმდევი გაზია, ასევე გამოიყოფა ავტომობილების გამონაბოლქვიდან საწვავის -დიზელის წვის დროს. რადგან განვიხილავთ ავტოტრანსპორტიდან გამონაბოლქვში არსებულ ძირითად დამაბინძურებლებს ამჯერად ვისაუბრებთ დიზელზე მომუშავე ავტომობილების გამონაბოლქვიდან გამოყოფილ გოგირდის ორჟანგზე.

Continue reading “ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები (გოგირდის ორჟანგი)”

ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები (ბენზოლი)

საქართველოში ჰაერის დაბინძურების ძირითად წყაროს სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამონაბოლქვი აირები წარმოადგენს:ნახშირჟანგი, ნახშირორჟანგი, ნახშირწყანბადები (აქროლადი და არაქროლადი ორგანული ნაერთები), ჭვარტლის ნაწილაკები,ეთილირებული ტყვია, გოგირდის ორჟანგი,აზოტის ორჟანგი.რამდენად საშიშია ეს ნაერთები ადამიანის ჯანმრთელობისათვის,რას ვსუნთქავთ?!

ნახშირწყალბადები:ბენზოლი

ბენზოლი ორგანული, ქიმიური ნაერთი, მიეკუთნება არომატული ნახშირწყალბადების ჯგუფს, კარცინოგენული,მაღალი რისკის, I ჯგუფის ორგანული ნაერთი.ტოქსიკოლოგიაში ქიმიური ნაერთები დაყოფილია ოთხ ძირითად კატეგორიად იმისდამიხედვით თუ რამდენად საშიშია ესა თუ ის ნაერთი ადამიანის ჯანმრთელობისათვის.

Continue reading “ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები (ბენზოლი)”

ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები: ტყვია(II ნაწილი)

საქართვლოში ჰაერის დაბინძურების ძირითად წყაროს სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამონაბოლქვი აირები წარმოადგენს:ნახშირჟანგი, ნახშირორჟანგი, ნახშირწყალბადები(აქროლადი და არაქროლადი ორგანული ნაერთები) ჭვარტლის ნაწილაკები,ეთილირებული ტყვია, გოგირდის ორჟანგი, აზოტის ორჟანგი.რამდენად საშიშია ეს ნაერთები ადამიანის ორგანიზმისთვის? რას ვსუნთქავთ?

ეთილირებული ტყვია ბენზინში.

ტყვია და ადამიანის ჯანმრთელობა. მეორე ნაწილი

100 წლის წინ ტყვიის შემცველი ბენზინი საუკეთესოდ ითვლებოდა,

2004 წლიდან მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ ტყვია მიაკუთნა I კლასის ტოქსიკურ ნივთიერებათა ჯგუფს, რაც ნიშნავს რომ ტყვია წარმოადგენს რისკის შემცველ ელემენტს.ბევრი სხვა ელემენტი, მათ შორის კადმოუმი, მანგანუმი, სელენიუმი არის აგრეთვე ტოქსიკური მაღალი დოზით, მაგრამ ისინი საჭიროა ადამიანის ორგანიზმისათვის გარკვეული დოზით. ტყვიის შემთხვვევაში გვაქვს სრულიად განსხვავებული სურათი. არ არსებობს არავითარი საჭიროება და ფუნქვია ტყვიისათვის ადამიანის ორგანიზმში.

Continue reading “ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები: ტყვია(II ნაწილი)”

ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები:ტყვია

საქართვლოში ჰაერის დაბინძურების ძირითად წყაროს სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამონაბოლქვი აირები წარმოადგენს:ნახშირჟანგი, ნახშირორჟანგი, ნახშირწყალბადები(აქროლადი და არაქროლადი ორგანული ნაერთები) ჭვარტლის ნაწილაკები,ეთილირებული ტყვია, გოგირდის ორჟანგი, აზოტის ორჟანგი.
რამდენად საშიშია ეს ნაერთები ადამიანის ორგანიზმისთვის? რას ვსუნთქავთ?

ეთილირებული ტყვია ბენზინში

ტყვია საწვავში
ტყვია საწვავში

ტყვია არის ქიმიური ელემენტი, მიეკუთნება მძიმე მეტალების ჯგუფს,ფართოდ გამოიყენება მისი განსაკუთრებული თვისებების გამო: არის რბილი, დრეკადი, მდგრადი კოროზიისადმი და საკმაოდ გამძლე. ტყვია უხსოვარი დროიდან გამოიყენება ეხლაც საკმაოდ პოპულარულია ინდუსტრიაში, მაგრამ ამჯერად მინდა მხოლოდ საავტომობილო საწვავში მისი გამოყენების შესახებ მოგითხროთ. Continue reading “ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები:ტყვია”