ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები (გოგირდის ორჟანგი)

საქართვლოში ჰაერის დაბინძურების ძირითად წყაროს სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამონაბოლქვი აირები წარმოადგენს:ნახშირჟანგი, ნახშირორჟანგი, ნახშირწყალბადები(აქროლადი და არაქროლადი ორგანული ნაერთები) ჭვარტლის ნაწილაკები,ეთილირებული ტყვია, გოგირდის ორჟანგი,აზოტის ორჟანგი.რამდენად საშიშია ეს ნაერთები ადამიანის ორგანიზმისთვის; რას ვსუნთქავთ?

გოგირდის ორჟანგი  არის გაზი საკმაოდ მძაფრი სუნით, არსებობს ბუნებრივად დიდი რაოდენობით, ფართოდ გამოიყენება წარმოებაში, ქვანახშირის, ნავთობის წვის თანმდევი გაზია, ასევე გამოიყოფა ავტომობილების გამონაბოლქვიდან საწვავის -დიზელის წვის დროს. რადგან განვიხილავთ ავტოტრანსპორტიდან გამონაბოლქვში არსებულ ძირითად დამაბინძურებლებს ამჯერად ვისაუბრებთ დიზელზე მომუშავე ავტომობილების გამონაბოლქვიდან გამოყოფილ გოგირდის ორჟანგზე.

Continue reading “ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები (გოგირდის ორჟანგი)”

ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები (ბენზოლი)

საქართველოში ჰაერის დაბინძურების ძირითად წყაროს სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამონაბოლქვი აირები წარმოადგენს:ნახშირჟანგი, ნახშირორჟანგი, ნახშირწყანბადები (აქროლადი და არაქროლადი ორგანული ნაერთები), ჭვარტლის ნაწილაკები,ეთილირებული ტყვია, გოგირდის ორჟანგი,აზოტის ორჟანგი.რამდენად საშიშია ეს ნაერთები ადამიანის ჯანმრთელობისათვის,რას ვსუნთქავთ?!

ნახშირწყალბადები:ბენზოლი

ბენზოლი ორგანული, ქიმიური ნაერთი, მიეკუთნება არომატული ნახშირწყალბადების ჯგუფს, კარცინოგენული,მაღალი რისკის, I ჯგუფის ორგანული ნაერთი.ტოქსიკოლოგიაში ქიმიური ნაერთები დაყოფილია ოთხ ძირითად კატეგორიად იმისდამიხედვით თუ რამდენად საშიშია ესა თუ ის ნაერთი ადამიანის ჯანმრთელობისათვის.

Continue reading “ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები (ბენზოლი)”